STATUTEN EN AFSPRAKEN: CRANN Whisky Club Boom

Wat is Crann?
Crann is een feitelijke vereniging van individuen met een interesse in het ontdekken en proeven van whisky.
De bedoeling is om met een aantal mensen/vrienden uit de regio enkele keren per jaar een plezierige avond whisky te proeven. Door het samen aankopen van de flessen kunnen we lekkere producten proeven zonder ze direct zelf te moeten aankopen. Crann is opgericht voor onbepaalde duur.

Werking van Crann:
Crann wordt vertegenwoordigd door haar 4 bestuursleden Fret Annick, Van Dijck Bruno, O’Neill Robert en Dalemans Gert die samen alle afspraken maken tijdens bestuursvergaderingen.
Crann is onafhankelijk, heeft geen winstbejag en is er niet op gericht om opbrengsten te behalen voor zichzelf of haar leden. Eventuele winst wordt binnen Crann gebruikt voor het doel en de activiteiten van Crann. Er is financiële transparantie voor iedereen (1 keer per jaar wordt de financiële info toegelicht en iedere tasting is er een kostendetail ter inzage).
Crann heeft enkel in eigendom de beschikbare gelden op financiële rekening van Crann, de reeds aangekochte flessen en de benodigde materialen voor de tastings. Deze eigendom is verworven voor Crann. De leden van Crann hebben zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding van Crann, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van Crann. Uittredende leden doen uitdrukkelijk afstand van hun rechten op deze eigendom en kunnen bij uittreden aldus hierop geen aanspraak maken, dit teneinde een vlotte continuïteit van Crann te kunnen garanderen. Bij het stopzetten van Crann zullen deze worden verkocht en de opbrengsten verdeeld tussen de vaste leden.
Crann heeft een afzonderlijke bankrekening met nummer IBAN BE25 7370 4533 2082.
Het mailadres van Crann is: crann@telenet.be of crann@crannwhiskyclub.be

Afspraken van Crann:
Deze afspraken zijn van toepassing op alle leden van Crann, zowel de vaste als de reserveleden. Zij worden in het begin van elk jaar overgemaakt per mail aan alle leden. Door zich als lid te hebben aangemeld bij Crann, aanvaardt het lid deze afspraken zonder enig voorbehoud. Indien leden zich niet houden aan deze afspraken behoudt het bestuur zich het recht voor om de gepaste maatregelen te nemen.

Algemene afspraken
We drinken geen whisky, maar we genieten van whisky (proeven).
Elk lid is minimum 18 jaar en zal dit op eerste verzoek van een bestuurslid ook aantonen.
De leden krijgen alle informatie tijdig via email, facebook en mondeling op de tastings.
Crann voorziet in een lijst van maximum 34 vaste leden en een lijst van een onbeperkt aantal reserveleden, dewelke ingevuld en beheerd worden door het Crann-bestuur. De lijst van de vaste leden is volledig ingevuld. Men kan als reservelid slechts vast lid worden indien een plaats vrijkomt en dit uitsluitend op uitnodiging van het Crann-bestuur.
Het Crann-lidgeld voor een vast lid bedraagt 50 euro per jaar per persoon. Door betaling van je lidgeld
Wordt je vast lid gedurende 1 jaar en ben je zeker van je plaats op iedere Crann-tasting.
Tracht je op elke Crann-tasting aanwezig te zijn en indien je niet kan komen verwittig je zo snel mogelijk en alleszins voldoende vooraf zodat een reservelid je plaats kan innemen voor de tasting. De tasting kan immers enkel aangeboden worden aan een scherpe prijs indien we uitgaan van een voltallige groep van 34 personen. Indien je niet of niet tijdig verwittigt, behoudt het bestuur zich het recht voor om je te schrappen van de ledenlijst, als vast lid doch tevens als reservelid.
Geniet je van korting bij whiskywinkels waarbij Crann voor haar leden een korting heeft onderhandeld en dit op vertoon van je lidkaart die je in het begin van het jaar ontvangt.
Indien je een sabbatical jaar wenst, kan je dit als lid doorgeven naar het bestuur. Je betaalt wel je lidgeld van 50 euro zodat je plaats gegarandeerd blijft als vast lid voor het volgende jaar. Het eerste reservelid kan dan 1 jaar naar de tastings komen in jou plaats, maar blijft reservelid. Het volgende jaar heb je als lid nog steeds je plaats. Na dit sabbatical jaar dien je de keuze te maken of je vast lid blijft, reservelid wordt of Crann verlaat.
Indien je als lid je lidgeld niet betaalt vóór de hiervoor per mail vooropgestelde datum voorafgaand aan het nieuwe jaar, gaan we ervan uit dat je geen/minder interesse hebt in Crann, je staat je plaats af aan het eerste reservelid en we plaatsen je op de reservelijst onderaan. Hierdoor wordt het eerste reservelid, door betaling van zijn/haar lidgeld effectief lid in jouw plaats.
Het lidgeld kan worden aangewend om onkosten zoals whisky, lidkaarten, schenkdoppen, drukwerk, enz. te betalen. Zo is er ook een budget voor prefinanciering van de volgende tastings en aankoop van flessen voor de clubkast. Alle reeds aangekochte flessen voor Crann staan in een aparte kast en de lijst is gekend onder alle bestuursleden.
De reserveleden worden op de reservelijst geplaatst door het bestuur. Hun plaats en de volgorde op de lijst wordt naar alle redelijkheid en eerlijkheid gebaseerd op volgende criteria:
de zelf uitgesproken interesse van het reservelid;
het aantal keren dat hij/zij afwezig is nadat hij/zij uitgenodigd werd;
het aantal keren van niet of niet tijdig verwittigen van afwezigheid na uitnodiging.
De bedoeling hiervan is om de meest gemotiveerde reserveleden meer te kunnen betrekken bij Crann en de minder gemotiveerde reserveleden lager op de lijst te plaatsen.
De reserveleden zullen worden uitgenodigd op de tastings indien er plaats vrij is. Ongeveer een week voor de tasting zullen ze via email worden uitgenodigd en kunnen ze deelnemen aan dezelfde tastingprijs als de vaste leden. We willen deze mensen zo veel mogelijk laten kennismaken met Crann. De supertasting is enkel toegankelijk voor de vaste leden.
Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van Crann.

Tastings
U komt nuchter naar de tasting.
Tastinggeld: De prijs per tasting hangt uiteraard af van de prijs van de whisky en het aantal aanwezigen. Normaal bedraagt dit 25 euro (uitzonderlijk kan deze afwijken). Bij aankomst dien je je tastinggeld te betalen. De tasting zal starten als alle aanwezigen betaald hebben.
Tastings gaan behoudens ander bericht door op vrijdagavond om 19u in bistro De Ton te Boom en eindigen om ca. 22u. Gelieve op tijd te komen.
We komen samen voor minimum 6 tastings per jaar. De data van de tastings zullen ruim vooraf vastliggen, worden zo snel als mogelijk meegedeeld en zullen slechts per uitzondering wijzigen. I.g.v. een gastspreker kan dit uiteraard wijzigen of later worden meegedeeld aangezien dit uiteraard afhankelijk is van de beschikbaarheid van deze spreker.
De meeste tastings worden door het bestuur zelf gegeven en betreffen uiteraard het proeven van whisky. Per uitzondering kan tevens een gastspreker worden gevraagd en/of kan er een andere drank worden geproefd of kan er een pairing zijn met voeding. Mogelijks ook zullen andere aansluitende activiteiten worden georganiseerd.
Op het einde van elke tasting worden de geopende flessen tegen opbod verkocht en de opbrengst gaat naar Crann.
Na de opbodverkoop van de geopende flessen en het opruimen van de zaal vragen we om in de bistro nog iets te drinken. Ook voorafgaand kan er iets worden gedronken of gegeten in de bistro.
Tijdens een whisky tasting worden normaal ca. 6 a 7 whisky’s geproefd (2cl per dram), met uitleg over de whisky, distilleerderij, en wordt er gediscussieerd over de geur, smaak, kwaliteit, enz.
We hebben respect voor de zaal, voor de sprekers en voor elkaar. Bij wangedrag van de leden kan het bestuur de nodige maatregelen treffen.
Iedereen brengt zijn eigen whisky tasting glazen, papier en pen mee.
Tijdens een tasting is het toegestaan om sampleflesjes af te vullen van je eigen dram (om nog veilig naar huis te rijden). Flesjes afvullen voor afwezigen wordt niet gedaan, omdat we hierdoor diverse problemen creëren. We zijn een whisky club die mensen wil samenbrengen en zijn geen postorderbedrijf van whiskysamples. Bovendien willen we de reserveleden een plaats kunnen bieden bij afwezigheid van vaste leden.
Als we als club een andere activiteit organiseren dan een tasting zoals voormeld, dienen de deelnemende leden zich eveneens aan de Crann-afspraken te houden.

Rijden en drinken gaan niet samen.
GDPR
Crann is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden, dewelke zij verstrekken. Het betreft naam en voornaam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres. Ieder lid blijft eigenaar van zijn/haar gegevens en kan ten alle tijde inzage krijgen en deze laten aanpassen, dan wel laten schrappen op eerste verzoek. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je meent dat je privacy door Crann werd geschonden, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Elk lid, verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat Crann zijn/haar contactgegevens in een ledenlijst bijhoudt. Deze ledenlijst is beschermd en enkel raadpleegbaar door het Crann-bestuur en zullen niet worden doorgegeven aan derden.
Deze gegevens worden uitsluitend aangewend om de leden in kennis te stellen van de werking, activiteiten of de stand van zaken van Crann, alsook andere whiskygerelateerde activiteiten.
Er is een facebookpagina van Crann Whisky club met informatie over Crann en whiskygerelateerde onderwerpen. Het staat de leden vrij deze te liken en te volgen. Elk lid kan ook zelf een post voorstellen, die alsdan door het bestuur zal worden geverifieerd en al dan niet aanvaard. Als je op je eigen tijdlijn iets post over Crann, mag je de Crann pagina uiteraard “taggen”.
Als lid ga je er ook mee akkoord dat we foto’s nemen tijdens onze activiteiten en deze op sociale media en onze website posten en je hierop wordt getagd.
We wensen het email verkeer tussen de leden uitsluitend via het bestuur te laten verlopen om ieders privacy te garanderen.

extra murros activiteiten
De leden van Crann kunnen deelnemen aan evenementen die door een andere organisatie zijn georganiseerd, bv. whiskyfestivals, whiskytastings, enz. Deze activiteiten worden niet georganiseerd door Crann, het bestuur of de bestuursleden. Crann beperkt zich ertoe haar leden in kennis te stellen van dergelijke activiteiten en zal bij voldoende interesse, eventueel enkel in gezamenlijk vervoer voor de leden voorzien.
Crann heeft hiervoor geen verzekering afgesloten. Ieder lid draagt de eigen aansprakelijkheid en Crann kan niet tot enige aansprakelijkheid gehouden zijn voor daden gesteld door haar leden of door hen geleden schade tijdens dergelijke activiteiten.

aansprakelijkheid
Ieder lid zal zich gedragen als een goede huisvader en zal steeds trachten de eigen veiligheid en deze van anderen te waarborgen. Ieder lid behoudt, met uitsluiting van Crann, haar bestuur en haar bestuursleden, zijn/haar eigen aansprakelijkheid voor schade die hij/zij aan anderen toebrengt, ook tijdens de tastings en andere activiteiten van Crann.
Crann voorziet niet in een verzekering voor de club noch voor haar leden. Het staat elk lid vrij indien hij/zij dit nodig acht, zelf een verzekering af te sluiten voor burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, ongeval, gevaarzettende situaties of andere gebeurtenissen met mogelijk veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s. Al deze situaties blijven de verantwoordelijkheid van iedere persoon zelf tijdens de activiteiten van Crann.
Crann, het bestuur en de bestuursleden verbinden zich ertoe de club, haar werking en haar activiteiten te organiseren en besturen als een goede huisvader en met de nodige inzet en voorzichtigheid en dit in het belang van Crann en haar leden, zonder het eigenbelang van de bestuursleden na te streven. Zij hebben echter geen zorgplicht ten opzichte van de leden.
Zij kunnen alsdan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen of fouten in het bestuur en schade die hierdoor wordt veroorzaakt. Bij eerste melding of verzoek van enig lid, zullen zij uiteraard wel trachten, in de mate van het mogelijke, de nodige rechtzettingen te doen. Er kan geen schadevergoeding worden geëist van Crann, het bestuur of de bestuursleden voor fouten in het bestuur, of schade veroorzaakt aan haar leden tijdens de organisatie van tastings of andere activiteiten.